สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

ชื่อโครงการ "โครงการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ EM"

หน่วยเจ้าของโครงการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓

ผู้อำนวยการโครงการ พ.ท.ยุวัต ขันธปรีชา

นายทหารโครงการ ร.ท.ปิยบุตร ถีระทัน

หลักการและเหตุผล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ มีแนวความคิดที่ต้องการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ EM แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย และบ้านพักของกำลังพลให้ดีขึ้น จากสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ ห้องน้ำ ห้องส้วม ร่องระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่นจากขยะมูลฝอย และการกำจัดแมลงวันจากสถานที่ประกอบอาหารบริเวณโรงเลี้ยงของหน่วย จึงได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ EM เพื่อใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบริการให้กำลังพลของหน่วยนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย, ร่องระบายน้ำ, การกำจัดกลิ่นจากขยะมูลฝอย, รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการดูแลต้นไม้ พืชผักสวนครัวแทนปุ๋ยเคมี
 • เพื่อบริการให้กับหน่วยรอง , บก.พัน.,โรงเลี้ยง นำไปดูแลรักษาเขตสุขาภิบาลที่รับผิดชอบ รวมทั้งการกำจัดกลิ่นร่องระบายน้ำ, บ่อบำบัดน้ำเสีย และใช้ราดห้องน้ำห้องส้วม ขยะมูลฝอย กำจัดแมลงวันในสถานที่ประกอบอาหารของหน่วย

เป้าหมาย

 • กำลังพลนายทหาร, นายสิบ และครอบครัว
 • กำลังพล พลทหารและกำลังพลหน่วยข้างเคียง ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ


แผนงานและการดำเนินการ

 • มุ่งเน้นในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในหน่วยทหาร เช่น ##!'452#%4
  • กองร้อยกองบังคับการและบริการ ฯ
  • กองร้อยที่ ๑
  • กองร้อยที่ ๒
  • กองร้อยที่ ๓
  • หน่วยฝึกทหารใหม่
  • โรงเลี้ยง
  • โรงรถ
  • กองบังคับการกองพัน
  • ร่องระบายน้ำ, บ่อบำบัดน้ำเสีย
  • สนามหญ้า, สวนหย่อม
  • ไม้ดอก-ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว
 • มุ่งเน้นในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในบ้านพักข้าราชการของหน่วย เช่น %%4##8'@7H-*0'C2#3DC
I
  • ร่องระบายน้ำ, บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นส่วนรวม
  • การกำจัดกลิ่นในขยะมูลฝอย
  • ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแล พืชผักสวนครัว และสวนหย่อม

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะสั้น ๓ เดือน ก.พ. - เม.ย.๔๖AH2"
 • ระยะกลาง ๖ เดือน ก.พ.- มิ.ย.๔๖
 • ระยะยาว ๑ ปี ตั้งแต่ ก.พ.- ธ.ค.๔๖ (อบรมกำลังพลของหน่วย)

3DC
I-"H2@G#9##!ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ทำให้สภาพแวดล้อมของหน่วยดีขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลรักษาเขตสุขาภิบาล
 • บ้านพักของกำลังพลสะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน
 • ทำให้กำลังพลของหน่วยสามารถผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ EM ใช้เองได้

 

 

3DC
I-"H2@G#9##!

 

 
Webmaster ; prasit ;