สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ ทบ. ที่กำหนดให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. พัฒนาทางด้านข้อมูลสารสนเทศ และ หน่วยระดับกองพัน ต้องมี Website ของหน่วย มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และพัฒนาบุคลากรของหน่วยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้กำหนดให้หน่วยรอง ฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยสามารถ รับ-ส่ง จดหมายอิเลคโทรนิคกับ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ รวมทั้ง ผู้บังคับหน่วยสามารถ ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมพาวทอกซ์ บนอินเตอร์เน็ตได้ตามนัดหมาย


กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ

ผังการจัดตั้ง
ผังการจัดตั้ง
ผังการจัดตั้ง
ผังการจัดตั้ง
ผังการจัดตั้ง
ผังการจัดตั้ง

จัดตั้งระบบ LAN ของหน่วย โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่าง ฝ่ายอำนวยการต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้ข้อมูลร่วมกัน , เพื่อจัดเป็นโรงเรียนของหน่วยในการฝึกกำลังพลของหน่วย ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ รู้เรื่องระบบ LAN และสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ , เพื่อจัดเป็นอินเตอร์เน็ตคาเฟ่แชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวง LAN ได้อย่างคุ้มค่า และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยเหนือ

ผังการจัดตั้ง
ฝึกอบรมกำลังพลในหน่วย
ฝึกอบรมกำลังพลในหน่วย

เป้าหมาย ติดตั้งระบบ LAN ภายใน กองบังคับการกองพัน ในวง LAN ๘ เครื่องและขยายต่อไปยังกองร้อยต่าง ๆ ในอนาคต

การดำเนินการ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำนวน ๔ เครื่อง ติดตั้งที่ฝ่ายอำนวยการต่าง ๆ จำนวน ๓ เครื่อง 17I-@#7H--!4'@-#L@4H!@4!และตั้งเป็นเครื่องแม่ข่าย ๑ เครื่อง , จัดวางระบบ LAN ภายในกองบังคับการกองพัน จำนวน ๘ เครื่อง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา งบประมาณใช้งบประมาณของหน่วยในลักษณะผ่อนชำระ


ผลการดำเนินการ ปัจจุบันได้ดำเนินการแชร์ข้อมูลระหว่างฝ่ายอำนวยการ , การแชร์อินเตอร์เน็ตในวง LAN กระทำได้อย่างเป็นรูปธรรม


เพื่อเป็นการขยายผล หน่วยได้จัดบุคลากร ของหน่วย ๕ นาย ประกอบด้วย นายทหาร ๑ นาย นายสิบ ๔ นาย เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำโฮมเพจขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานบริการโทรคมนาคม จังหวัดนครราชสีมา โดย คุณ ธวัช ซาระภู หัวหน้าสำนักงานกรุณาเป็นวิทยากรฝึกอบรมระหว่าง ๒๕ พ.ย.๔๖ - ๒ ธ.ค. ๔๖ ผลการฝึกอบรม บุคลากรทั้ง ๕ นาย มีความรู้พื้นฐานสามารถสร้างโฮมเพจและอัพโหลดไปฝากไว้กับผู้ให้บริการฟรีได้ทุกนาย

จากผลการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยได้เองตามที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต

เรียน HTML
เรียน HTML
เรียน HTML

ได้เปิดดำเนินการฝึกอบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น , การติดตั้งระบบ LAN และการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้กับกำลังพลของหน่วยในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบน กองบังคับการกองพัน ทุกนาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองร้อย ๆ ละ ๒ นาย รวมผู้เข้ารับการอบรม ๓๐ นาย โดยใช้บุคลากรของหน่วยเป็นผู้อบรม ดำเนินการฝึกอบรมในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ที่ไม่มีภารกิจสำคัญในระหว่างเวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๓๐ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค.๔๖ เป็นต้นมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ , รู้เรื่องระบบ LAN และเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นทุกนาย รวมทั้งสามารถ ใช้ข้อมูลร่วมกันในวง LAN ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในอนาคตจะขยายวง LAN ไปยังหน่วยรอง และขยายผลไปยังกำลังพลที่เหลือทั้งหมด ไห้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ครบทุกนาย

อบรมอินเตอร์เน็ต
อบรมอินเตอร์เน็ต
อบรมอินเตอร์เน็ต


ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อำนวยการยิง (โน๊ตบุ๊ค)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการยิงทุกนายคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมอำนวยการยิง และเพื่อฟี้นฟูความรู้ความสามารถงานในหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยได้เปิดการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์อำนวยการยิง โดยใช้บุคลากรของหน่วย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ ก.ย.๔๖ - ๓๐ พ.ย.๔๖ ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายสามารถใช้โปรแกรมอำนวยการยิงได้

 

อบรมโน๊ตบุ๊คอำนวยการยิง
อบรมโน๊ตบุ๊คอำนวยการยิง
อบรมโน๊ตบุ๊คอำนวยการยิง

 

ได้จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมอำนวยการยิง ๑.๕ สำหรับ ปบค.๑๐๕ มม.เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ ปรับปรุง (ใช้เพื่อพราง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการยิงได้ใช้อ้างอิงในการใช้โปรแกรม เอกสารดังกล่าวมีขนาด ๕๑MB ไม่สามารถให้ท่านที่ต้องการ Download ได้ หากท่านต้องการเอกสารดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓

 

 

 
Webmaster ; prasit ;