สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
ของบุตรข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ ๒

๑.หลักการและเหตุผล

      ปัจจุบันการดำเนินการด้านระบบปฏิบัติการ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ นับได้ว่ามีความจำเป็นต่อการศึกษา ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้จัดให้มีห้องสอนอบรมคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ในการทำรายงานของนักเรียนนักศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนา และ สร้างมาตรฐานด้านการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
      เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มักเปิดให้บริการห้วงเวลาการศึกษาเท่านั้น ทำให้นักเรียน นักศึกษาส่วนหนึ่ง ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นของตนเองที่บ้าน ต้องใช้บริการ ค้นหาข้อมูล จากร้านบริการอินเตอร์เนต ของเอกชน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง อีกทั้งไม่มีผู้กำกับดูแล ทำให้นักเรียน และ เยาวชนส่วนหนึ่ง ใช้บริการอินเตอร์เนต ในการเล่นเกมส์ หรือ การสนทนาในระบบเครือข่าย ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดปัญหาทางสังคมตามมา ดังจะเห็นได้จาก รัฐบาลมีนโยบาย ในการคุมเข้มร้านอินเตอร์เนต ด้วยการห้ามเยาวชน ใช้บริการหลังเวลาที่กำหนด หรือ ห้ามนักเรียนในเครื่องแบบ ใช้บริการก่อนเวลา ที่กำหนด เป็นต้น
      จากเหตุผลดังกล่าว กองทัพภาคที่ ๒ จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของบุตรราชการ กองทัพภาคที่ ๒ เพื่อให้บุตรหลาน ของข้าราชการ ได้พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่เติม จากห้องสอนอบรม จากโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ ได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า ข้อมูลจัดทำรายงาน จากระบบอินเตอร์เนต โดยมีผู้กำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

๒.วัตถุประสงค์
      ๒.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรข้าราชการ กองทัพภาคที่ ๒ และ พัฒนาทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ นอกเหนือจากากรเรียนรู้ ในห้องสอนอบรมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา
      ๒.๒ ส่งเสริมความรู้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ที่มีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
      ๒.๓ เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้กับข้าราชการ และ บุตรข้าราชการชั้นผู้น้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง

 

๓.การดำเนินการ
      ๓.๑ จัดตั้งห้องปฏิบัติการ ส่งเสริการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในชุมชน กองทัพภาคที่ ๒ โดยใช้บ้านพักข้าราชการ ในห้องที่ว่างของเรือนแถว จัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการ หรือ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการขนาดเหมาะสม ในชุมชนบ้านพัก โดยใช้งบประมาณของหน่วย
      ๓.๒ ขอรับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน เพื่อใช้ดำเนินการ โดยอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้แล้ว แต่มีขีดความสามารถ ของเครื่องตามที่ต้องการ
      ๓.๓ จัดกำลังหรือ ครอบครัวในชุมชนบ้านพัก ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นอาสาสมัครดูแลห้องปฏิบัติการ โดยเปิดบริการทั่วไป ห้วงเวลานอกราชการ หรือวันหยุดราการ
      ๓.๔ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการ ใช้ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมที่สำคัญแก่บุตรหลานข้าราชการ และ บุคคลที่สนใจในห้วงระยะเวลา ที่เหมาะสม

๔.กลุ่มเป้าหมาย
      ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แก่บุตรข้าราชการที่อาศัยอยู่ ในชุมชนบ้านพักข้าราชการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ จำนวน ๗๘ ชุมชน โดยมีบุตรข้าราชการที่กำลัง ศึกษาประมาณ ชุมชนละ ๑๒๐ คน

๕.ความต้องการและขีดความสามารถเครื่องคอมพิวเตอร์
      ๕.๑ ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๘๐ เครื่อง
      ๕.๒ ขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์
            ๕.๒.๑ อุปกรณ์หลัก
                 -CPU ประมวลผล 900 MHZ
                 -Hard Disk 40 GB
                 -SD RAM 128 MB
                 -CD-ROM 52 X
                 -Floppy Disk 1.44 MB
                 -Monitor ขนาด 15”
                  -VGA Card
                 -Sound Card
                 -Modem Keyboard Mouse Speaker


      ๕.๒.๒ อุปกรณ์เสริม
                  -UPS
            -Printer ตามอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕ ชุด ต่อ ๑ เครื่อง พร้อมตลับแยก สัญญาณเครื่องพิมพ์ และ สายสัญญาณ
                  -Scanner
                  -CD – ROM/RW

๖.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
      เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๔๘ เป็นปีแรกของการดำเนิน โครงการระยะแรก และ บูรณาการให้เป็นโครงการที่ยั่งยืน คู่กับชุมชนกองทัพบก พื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ต่อไป

๗.งบประมาณ
      ๗.๑ ขอรับการสนับสนุน เป็นวัสดุและอุปกรณ์ จากส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน
      ๗.๒ งบประมาณค่าใช้จ่าย จากการขอรับบริจาค และ จากหน่วยเจ้าของชุมชนตามความเหมาะสม

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการและการกำกับดูแลประเมินผล
      ๘.๑ กองปลัดบัญชี กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบดูแลฝ่ายอำนวยการ และ จัดตั้งคณะทำงานโครงการ ฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย โดยมี พันเอก บรรจบ เชื้อเพ็ชร์ เป็นเลขานุการคณะทำงานโครงการ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ กองปลัดบัญชี ๐–๔๔๒๕–๙๗๒๗, ๐-๔๔๒๕–๕๕๓๐–๓๙ ต่อ ๒๒๐๓๖๐ พันเอก บรรจบ เชื้อเพ็ชร์ ๐๑–๗๖๐๗๘๖๓, ๐–๔๔๒๕–๕๕๓๐–๓๙ ต่อ ๒๒๐๖๒
      ๘.๒ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ ๒ รับผิดชอบการจัดทำห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภายในชุมชนบ้านพักอาศัยในพื้นที่ของหน่วย และ ดูแลการปฏิบัติรวมทั้งการประเมินผล แล้วรายงานให้กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านกองปลัดการบัญชีกองทัพภาคที่ ๒ ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนั้น ให้จัดตั้งกลุ่มประสานการสนับสนุนโครงการ ในลักษณะหน่วยประสานการสนับสนุน (พี่เลี้ยง) และ หน่วยรับการสนับสนุน

 

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      ๙.๑ บุตรข้าราชการกองทัพภาคที่ ๒ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พัฒนาทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการเรียนการสอน ในห้องอบรมของโรงเรียน หรือสถาบันต่าง ๆ
      ๙.๒ ช่วยเหลือในการค้นคว้า หาข้อมูลการจัดทำรายงาน ของบุตรข้าราชการ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนกองทัพภาคที่ ๒
      ๙.๓ ป้องกันมิให้บุตรหลานของข้าราชการ ใช้บริการ จากร้านอินเตอร์เนต ด้วยการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลานาน อันจะก่อให้เกิดปัญหาของครอบครัวได้
      ๙.๔ บูรณาการ ให้เป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ของชุมชนกองทัพบก ในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ รับผิดชอบจัดตั้ง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องปฏิบัติการ โดยใช้อาคารบ้านพัก ข้าราชการของหน่วยที่ว่าง ที่บริเวณบ้านพักหนองไผ่ล้อม ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ๘ เครื่อง ปริ้นท์เตอร์ ๑ เครื่อง อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ UPS ๒ เครื่อง,CD R-W ๘ เครื่อง และได้ติดตั้งโทรศัพท์ TT&T และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL เปิดบริการบุตรข้าราชการตั้งแต่ ๑ ก.ย.๔๘ เป็นต้นมา

 

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๔๘ เวลา ๐๙๐๐ หน่วย ได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรมความรู้ อินเตอร์เน็ต และการจัดทำเว็บไซด์ ให้กับบุตรกำลังพล ช่วงปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ต.ค.๔๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของหน่วย มีจำนวนบุตรเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และ โอกาสการเรียนรู้สู่บุตรของข้าราชการชั้นผู้น้อย

 
Webmaster ; prasit ;