สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕]

 

การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม

หน่วยได้นำโครงการกิจกรรม 5ส. มาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในที่ตั้งในอาคารสำนักงาน และ พื้นที่ บริเวณดรงเลี้ยง โดยได้ดำเนินการ ไปแล้วดังนี้
- จัดทำสวนหย่อมหน้ากองบังคับการกองพัน, บริเวณหน้าโรงนอนทหารทุกกองร้อยให้สวยงาม
- ทาสีอาคารต่าง ๆ

- จัดทำระเบียบภายในสำนักงาน โดยเฉพาะกองบังคับการกองพัน ได้แก่ ฝ่ายยุทธการ, ฝ่ายการข่าว, ฝ่ายกำลังพล, ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และ ฝ่ายการเงิน
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเลี้ยง เช่น สวนหย่อมด้านหน้า,จัดระเบียบ และจัดห้องพักผ่อนภายในโรงเลี้ยง
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในสำนักงาน


การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน

กองพันส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของ แม่บ้านประจำกลุ่มบ้านพักเพื่อความสามัคคี


การจัดตั้งสหกรณ์กู้เงินฉุกเฉิน

กองพันได้จัดให้มีเงินสวัสดิการกองร้อยทุกกองร้อย ซึ่งกำลังพลสามารถกู้ได้หนึ่งพันบาทต่อเดือนต่อคน

กองพันได้จัดให้มีกองทุนสวัสดิอการกองพัน กำลังพลสามารถกู้ได้ 1,500 บาท ต่อเดือน ต่อคน

โครงการพัฒนาบุ่งตาหลัวสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9

กองทัพภาคที่ 2 เป็นเจ้าของโครงการ ในห้วงการดำเนินการที่ผ่านมา ทางหน่วย ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ พื้นที่ระหว่างทางวิ่งกับทางจักรยาน รอบสวนน้ำ ร.9 ปลูกต้นไม้บริเวณลานนวมินทร์และปลูกต้นไม้ บริเวณลานภูมิรักษ ์ซึ่ง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับความรับผิดชอบหลัก หน่วยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลรักษา และ รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ลานรวมใจ โดยพื้นที่ของหน่วยอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือการดำเนินการได้แบ่งมอบให้ทุกกองร้อย จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำการดูแล และรดน้ำทุกวัน ได้รับรางวัล หน่วยสนับสนุน สวนน้ำดีเด่นประจำปี2545

สนามเวทีมวยค่ายสุรนารี

หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสนามมวย โดยจัดนายสิบ 1 นาย เป็นผู้รับผิดชอบประจำการดำเนินการ ปัจจุบันมวยรายการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกไม่มีการจัด คงให้บุคคลภายนอกเช่าสถานที่ จัดรายการมวยเป็นครั้งคราว

การตั้งศูนย์บริการและพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ เพื่อเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายของกองทัพบกให้ค่ายทหารทุกค่ายจัดตั้งศูนย์บริการ และการพัฒนาจุลินทรีย์ EM ค่ายละ 1 ศูนย์ และผู้บัญชาการกองพลทการราบที่ 3ได้สั่งการใก้หน่วยทุกหน่วยของกองพลทหารราบที่ 3 ถึงระดับกองพันจัดตั้งศูนย์บริการ และ พัฒนาการใช้จุลินทรีย์ EM ของหน่วยขึ้น และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการให้กองพลทหารราบที่ 3 ทราบทุกเดือนนั้นหน่วยได้ดำเนินการเรียบร้อย โดยใช้เรือนโรงไม้ด้านสนามฝึกทหารใหม่เป็นที่ตั้งศูนย์ และ ให้มีนายทหารรับผิดชอบ 1 นาย นายสิบกองร้อยละ 1 นายวึ่งกำลังพลดังกล่าว ทุกนายได้ผ่านการอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ EM จากศุนย์การเกษตรคิวเซ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาแล้วทั้งสิ้น การดำเนิการในปัจจุบัน หน่วยผลิตปุ๋ยหมัก จากจุลินทรีย์ EM เพื่อใช้ในหน่วยเป็นหลัก

โครงการไม้ดอกไม้ประดับ

เป็นโครงการที่หน่วยได้รับมอบหมาย จากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ให้จัดทำเรือนเพาะชำ และพันธุ์ไม้จัดจำหน่าย ให้กับผู้ที่สนใจ โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณหน้ากรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ฝั่งตรงข้าม ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายไม้ดอก , ไม้ประดับ, ดินสำหรับปลูกต้นไม้ประดับ,ปุ๋ยและกระถาง ทั้งนี้ได้มีกำลังพลบางส่วนทำไม้ดอกไม้ประดับมาร่วมฝากจำหน่ายด้วย โดยแบ่งรายได้จากการจำหน่ายให้หน่วยประมาณ 15 % ผลการดำเนินการ หน่วยสามารถบริหารงบประมาณหมุนเวียนในโครงการ มีกำไรประมาณ 1,000 - 2,000 บาท ต่อเดือน

 

 
Webmaster prasit ; http://www.rta.mi.th/22141u หรือ http://www.thai.net/arty3thai หรือ http://www28.brinkster.com/arty003