สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กำ่ลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมจัดสร้างชุมชนให้เป็นรูปธรรม ตลอดทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี มีความรักความสามัคคี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยการจัดตั้งโีครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แนวความคิดในการปฏิบัติ

การดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการปกครองโดยให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วม จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ประจำชุมชน เพื่อจัดทำโครงการดำเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งในหน่วยและชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

 • จัดระบบการปกครอง ลักษณะหมู่บ้าน อพป.หรือชุมชนเทศบาล
 • จัดตั้งคณะทำงานกองทุนชุมชน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมอาชีพ หรือแก้ปัญหาในเวลาฉุกเฉิน ในรูปแบบของสหกรณ์ไม่เป็นทางการ
 • จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้มีการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง
 • จัดตั้งคณะทำงานการป้องกันโรคและอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน และส่งเสริมให้มีความรู้เพื่อช่วยป้องกันและดูแล
 • จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมให้ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี ช่วยดูแลชุมชน และ ลด ละ เลิก อบายมุข
 • จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมใหเกิดกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพให้มีสินค้าในการจำหน่ายตามแนวทางของรัฐบาล ๑ ชุมชน ๑ ผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมรายได
 • จัดคณะทำงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีมีอิทธิพล

 

การดำเนินโครงการ

เมื่อ ๑๑ พ.ย.๔๖ ได้ดำเนินการเปิดการประชุัมแบบมีส่วนร่วม มีสมาชิกกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๖๓ คน ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนประกอบไปด้วย

 • คณะกรรมการบริหารชุมชน ป.พัน.๓
 • คณะกรรมการคุ้มที่ ๑ รวมใจรวมพลัง
 • คณะกรรมการคุ้มที่ ๒ รวมใจพัฒนา
 • คณะกรรมการคุ้มที่ ๓ พลังสามัคคี

 

 

การปฏิบัติ

ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรม โดยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของชุมชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติชุมชนเห็นชอบ เพื่อบรรลุแนวความคิดการดำเนินการคือ

 • มีศักยภาพในการบริหาร เป็นชุมชนที่มึคุณภาพโดยยึดหลักความสมดุล ความพอเพียง ความพอดี พึ่งตนเองได้ มีคนดี มีคนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความสามารถ ทำให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข มีสภาพแวดล้อมดี มีระบบ เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจเข้มแข็งและโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย
 • มีศักยภาพการบริหารให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมีการเรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล มีความริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
 • มีศักยภาพการบริหารในสังคมชุมชน มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน โดยดำรงคุณธรรม รู้รักสามัคคี พึ่งพาอาศัยกัน รักษาสถาบันครอบครัว รักษาประเพณีที่ดีงามและดำรงค์เอกลักษณ์ไทย
 
 
 
 
Webmaster ; prasit ;