สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี เป็นวันถือกำเนิดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ โดยเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เสนามหาบดี กระทรวงกลาโหม สั่งแก่กรมยุทธนาธิการ ให้เริ่มจัดตั้งกองทหารมณฑลนครราชสีมา ขึ้นครั้งแรก ประกอบด้วยทหารปืนใหญ่ ๑ กองร้อย เป็นทหารปืนใหญ่หน่วยแรกในนครราชสีมา โดยใช้ปืนใหญ่ชนิดบรรจุทางปากลำกล้อง เรียกว่า ปืนท้ายตุ้ม จำนวน ๔ กระบอก และเปลี่ยนแปลงอาวุธเข้าประจำการ ดังนี้.-
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๔๑ เปลี่ยนใช้อาวุธปืนใหญ่ทองเหลืองปากบาง
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๔๙ เปลี่ยนใช้อาวุธปืนใหญ่ภูเขาแบบ ๔๙
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๖๕ เปลี่ยนใช้อาวุธปืนใหญ่ภูเขาแบบ ๖๓
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปลี่ยนใช้อาวุธปืนใหญ่ภูเขากระสุนวิถีราบแบบ ๘๐
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๙๕ เปลี่ยนใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๐๕ มม. แบบ เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จนถึงปัจจุบัน
วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ครบรอบ ๑๑๙ ปี

การเปลี่ยนชื่อนามหน่วย ได้เปลี่ยนชื่อมาโดยตลอด โดยเปลี่ยนชื่อที่สำคัญ ดังนี้.-

 • ปี พุทธศักราช ๒๔๘๙ เปลี่ยนชื่อจาก ป.พัน.๘ เป็น ป.๓ พัน.๑
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๙๔ เปลี่ยนชื่อจาก ป.๓ พัน.๑ เป็น ป.๒ พัน.๓
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๙๘ เปลี่ยนชื่อจาก ป.๒ พัน.๓ เป็น ป.พัน.๓

เกียรติยศ เกียรติรคุณของหน่วย ที่สำคัญ ดังนี้.-

 • ปี พุทธศักราช ๒๔๔๔ ไปปราบกบฎผีบุญผีบ้า ที่จังหวัดอุบลราชธานีจนราบคาบ
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๕๐ ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันวิชาเฉพาะเหล่าต่อหน้าพระที่นั่ง ณ ท้องสนามหลวง ได้ผลดีเยี่ยมโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นต้นมา ได้ร่วมมหายุทธสงคราม ณ ทวีปยุโรป , ได้ร่วมส่งครามอินโดจีน , สงครามมหาเอเชียบูรพา , สงครามเวียดนาม , การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ , และการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ
 • ปี พุทธศักราช ๒๔๙๕ ได้รับพระราชทานธงไชยเฉลิมพล และ ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยทหารปืนใหญ ทำการยิงสลุตหลวง จำนวน ๒๑ นัด ถวายพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี
 

---------------------------------------

 

Webmaster prasit