สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

   
ทหารกองประจำการ เป็นเจ้าหน้าที่หลักในขั้นตอนการปั้น
โครงการปั้นกระถางไม้ดอกไม้ประดับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดยเริ่มแรกดำเนินการส่งเสริมให้กำลังพลประกอบอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างดำเนินการ เพื่อหารายได้เสริมจากเงินรายเดือน เพิ่มเงินได้ให้กับครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อาชีพที่หน่วยส่งเสริมและริเริ่มให้ดำเนินการประกอบด้วยหลายสาขาอาชีพ โดยจัดตั้งกลุ่มสมาชิกประกอบจากกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย ที่มีความถนัดเฉพาะทางและมีความสมัครเข้าร่วมดำเนินการภายในกลุ่ม สำหรับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ได้ส่งกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการไปเรียนการปั้นกระถางไม้ดอกไม้ประดับ ที่จังหวัดอ่างทอง มีระยะเวลาเรียน ๔๐ วัน

ทหารกองประจำการ เป็นเจ้าหน้าที่หลักในขั้นตอนการปั้น

ทหารกองประจำการ เป็นเจ้าหน้าที่หลักในขั้นตอนการปั้น

การดำเนินการ

ภายหลังกำลังพลของหน่วยจบจากการฝึกอบรม การปั้นกระถางไม้ดอก - ไม้ประดับ ที่จังหวัดอ่างทองแล้ว หน่วยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มปั้นกระถาง จำนวนหนึ่งในการเริ่มดำเนินการ จากเริ่มแรกเป็นการฝึกหัดความชำนาญ กระทำมาเรื่อย ๆ จนเกิดความชำนาญ พื้นที่ดำเนินการในขั้นต้นใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักของกำลังพลเอง ปัจจุบันประสบผลสำเร็จ ทำให้มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายในตลาดทั่วไปได้ และมีมาตรฐานระดับฝีมือ เป็นที่ยอมรับของตลาดโดยทั่วไป มีรายได้ภายในกลุ่มประมาณเดือน ๕,๐๐๐ บาท

การดำเนินงานปัจจุบัน ได้ขยายโครงการโดยเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น ระดมทุนจากสมาชิกของกลุ่มในลักษณะการร่วมทุน เพื่อเพิ่มการผลิตและเพิ่มรายได้ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ให้มีผลกำไรจากการดำเนินการเดือนละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขยายผลการดำเนินการไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการ โดยจัดการฝึกอบรมภายในหน่วยจนสามารถปั้นกระถางได้ระดับมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด ปัจจุบันจัดเป็นเจ้าหน้าที่หลักในการปั้นกระถางภายในกลุ่ม ป้อนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อใกล้ปลดประจำการ หน่วยจะดำเนินการฝึกอบรม เพื่อสร้างคนขึ้นมาทดแทน เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้กับทหารกองประจำการหลังจากปลดประจำการไปแล้ว งานฝีมือดังกล่าวสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือนำไปขยายผล สู่ครอบครัวหรือท้องถิ่นได้ต่อไป

ผู้ค้าปลีกติดต่อซื้อขาย

ด้านการตลาด

ได้ส่งผลิตภัณฑ์กระถางไม้ดอก - ไม้ประดับ จำหน่ายที่เรือนเพาะชำของหน่วยภายในค่ายสุรนารี ่ ตั้แต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาและส่งจำหน่ายกับตลาดไม้ดอก - ไม้ประดับทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ค้าส่ง และค้าปลีก สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นจากภูมิปัญหาชาวบ้าน ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตและจำหน่ายสิ้นค้าจากท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้ทุกตำบลมีผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ๑ ผลิตภัณฑ์ เรียกว่า สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ หรือเรียกติดปากว่าสินค้าโอท็อป และได้รับผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ในหน่วยทหารได้อิงจากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จัดเป็นสินค้าโอท็อปของหน่วยระดับต่าง ๆ ผลิตจำหน่ายภายในชุมชนทหาร,ชุมชนข้างเคียง และในตลาดโดยทั่วไป ซึ่งมีหลายหน่วยประสบผลสำเร็จจากการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางได้ สำหรับหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้กำหนดให้การปั้นกระถางไม้ดอก - ไม้ประดับ เป็นสินค้า ๑ กองพัน ๑ ผลิตภัณฑ์ โดยมีพื้นที่จำหน่ายหลักอยู่ภายในพื้นที่โครงการเรือนเพาะชำของหน่วย มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

การขึ้นรูป

กรรมวิธิในการผลิต

๑. วัสดุอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย

  • ดินเหนียว เป็นดินที่ขุดมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งดินเหนียว
  • ดินทรายก่อสร้าง เป็นดินทรายละเอียด
  • เครื่องโม่ดิน (ผสมดิน) ดินเหนียว + ดินทราย
การขึ้นรูป  

๒. วิธีผสม

  • นำดินเหนียวไปใส่ไว้ในบ่อดิน หมักไว้ประมาณ ๑ สัปดาห์
  • นำดินขึ้นมาโม่ในเครื่องโม่ดิน เพื่อให้ดินเหนียวแตกละเอียด หลังจากนั้น ให้นำส่วนผสมใส่ลงไปในเครื่องโม่ดินเพื่อทำให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี โดยส่วนผสมดินเหนียว ๔ ส่วน, ดินทรายละเอียด ๑ ส่วน , น้ำพอเหมาะ (ไม่แข็งหรือเหลวเกินไป)
  • หลังจากนั้น ให้นำส่วนผสมออกจากเครื่องโม่ดิน ปั้นเป็นก้อน ๆ พอเหมาะกับความต้องการ
  • ทำการปั้นกระถาง โดยใช้ฐานหมุนที่ใช้มอเตอร์หมุนสำหรับขึ้นรูปกระถางตามกรรมวิธี
ผึ่งลม

 ๓. ขั้นตอนการดูแลรักษา ก่อนนำเข้าเตาเผา เมื่อปั้นกระถางเสร็จแล้ว จะนำไปผึ่งลมไว้ประมาณ ๑ - ๒ วัน เมื่อกระถางแห้งหมาด ๆ ให้คว่ำลง ทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างดีเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ (ไม่บิดเบี้ยว) ตกแต่งเก็บรายละเอียด เช่น ขูดก้นกระถางให้เรียบ หรือ ตัดส่วนเกินหรือเศษดินออก เมื่อทำการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการผึ่งลมไว้อีกประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ ก่อนนำเข้าเตาเผา

นำเข้าเตาเผา

 ๔. การเผาเครื่องปั้น

  • นำกระถางที่แห้งแล้วไปเรียงไว้ในเตาเผาตามช่องต่าง ๆ เหลือช่องไว้ในเตาเผาเพื่อสอดฟืนตามช่องได้
  • เผาไฟหน้าเตา ๑ วันต่อเนื่อง เร่งไฟตามความเหมาะสม สำหรับฟืนที่ใช้เผาใช้ฟืนหรือเศษไม้ ที่สำคัญคือต้องมีก้านมะพร้าวด้วยเพื่อให้กระถางมีสีแดง
กำลังจำหน่าย

 ๕. จากนั้นจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ออกสู่ตลาด และผู้ค้าส่งต่อไปวางจำหน่าย

 

 
Webmaster ; prasit ;