สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

การจัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในหน่วยทหาร (ปพส.)

ลธ รมน.(พล.อ.วีรชัย เอี่ยมสะอาด) ในฐานะผู้อำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ผช.ผอ.ปพส.) ให้แต่ละหน่วยพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของหน่วย (รวมทั้งครอบครัว) จำนวนร้อยละ ๓ และพิจารณาจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดภายในหน่วย

ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดมีหน้าที่หลัก ๕ ประการคือ
  • การป้องกันกลุ่มเสี่ยง
  • การติดตามดูแลผู้ติด/ผู้เสพ
  • การติดตามผู้ผ่านโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน
  • การข่าวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  • การดำเนินการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
โดยจะมีวิทยากรเครือข่ายในระดับตำบล/เทศบาล จะเป็นผู้มาประสานการปฏิบัติ ณ ที่ตั้งหน่วย ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของหน่วย จำนวน ๒๒ นาย ศตส.ผอ.จ.นม.ได้บันทึกข้อมูล ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินลงในระบบสารสนเทศของกรมการปกครองเพื่อให้ ศตส.รวบรวมรายชื่อ ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

ศตส.ได้จัดทำประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเป็นการตอบแทนในคุณงามความดีที่ได้เสียสละอุทิศตนในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด เป็นขวัญ กำลังใจ ยกย่อง สรรเสริญ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลาย

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ จำนวน ๒๒ นาย เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖

มอบประกาศเกียรติคุณ กล่าวให้โอวาท

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖

 

 
Webmaster ; prasit ; http://www.rta.mi.th/22141u หรือ http://www.thai.net/arty3thai หรือ http://www28.brinkster.com/arty003