สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

 

ผบ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติหลักการให้ นขต.ทบ.รณรงค์และร่วมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐

โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ และเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักคุณค่าของต้นไม้ ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์โดยมี สาระสำคัญในการดำเนินโครงการ ดังนี้.-

๑. การดำเนินโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ มีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) โดยมีเป้าหมายในการรณรงค์ ส่งเสริม และเชิญชวนให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่าง ๆ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าในปี ๒๕๕๐ จะมีต้นราชพฤกษ์ทั่วประเทศ ๙ ล้านต้น

๒. แนวทางในการดำเนินงาน กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ส่งเสริม เชิญชวน ให้เยาวชนและประชาชนร่วมโครงการ ฯ โดยใช้พื้นที่ที่เอื้อต่อการปลูกและการดูแลบำรุงรักษา เช่น ริมถนน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา วัด สวนสาธารณะ ที่ดินส่วนกลางของชุมชน ตลอดจนบริเวณบ้านเรือนของประชาชน หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ฯ สามารถติดต่อขอรับกล้าราชพฤกษ์ได้ที่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้,ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเพาะชำกล้าไม้, อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับราชพฤกษ์สถานีเพาะชำกล้าไม้ของแต่ละจังหวัดที่หน่วยทหารตั้งอยู่ หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร

 

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ปลูกต้นราชพฤกษ์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว โดยจัดทำโครงการรองรับเรียกว่า "โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ หน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓"

วัตถุประสงค์

- เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ และเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักคุณค่าของต้นไม้

 

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ปลูกต้นราชพฤกษ์ - เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยใน ทบ.ได้ร่วมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐ หน่วยจึงได้จัดทำโครงการ และทำการปลูกในพื้นที่ของหน่วย ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐)

การดำเนินการกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ปลูกต้นราชพฤกษ์
- การจัดเตรียมพันธุ์ราชพฤกษ์ ชื่อพันธุ์ พื้นบ้านหนองเต็ง ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ ๒ บ้านหนองเต็ง อำเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐๐ กล้า

- พื้นที่ปลูก บริเวณสนามฝึก/สนามยิงปืน และพื้นที่คลัง สป.๕ ของหน่วย รวมพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่

- ดำเนินการปลูกเมื่อ ๑๑ ก.ย.๔๖ โดย ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย รวม ๘๐ นาย ร่วมดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ ๓๐๐ ต้น

- ในปี ๒๕๔๗ จะดำเนินการปลูกในพื้นที่คลัง สป.๕ จำนวน ๒๐๐ ต้น กำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ปลูกต้นราชพฤกษ์

 

 

 
Webmaster ; prasit ; http://www.rta.mi.th/22141u หรือ http://www.thai.net/arty3thai หรือ http://www28.brinkster.com/arty003