สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน [ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน
หน่วยเจ้าของโครงการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓
ผู้อำนวยการโครงการ พ.ท.ยุวัต ขันธปรีชา
เจ้าของโครงการ ร.ท.สมยงค์ พรมวิจิตร

๑. หลักการและเหตุผล

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการมีงานทำ และ รายได้จะทำให้การดำรงชีพอยู่ได้ เพราะเป็นโลกที่แข่งขันกัน ครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้น้อย เป็นครอบครัวที่มีพื้นฐานจากที่บุคคลในครอบครัว ไม่มีอาชีพ แต่ปัจจุบันทุกคนได้ดิ้นรนเพื่อหาอาชีพ แต่มีบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถหาอาชีพได ้เนื่องจาการขาดความรู้ความสามารถ และทุนที่จะประกอบอาชีพได้ ทำให้ภาวะของครอบครัวเกิดปัญหา ในหนี้สินที่ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน

ในโครงการนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ได้มีอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้นำมาช่วยเหลือครอบครัว เป็นการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต และ ปัญหาหนี้สินได้ในระดับหนึ่ง

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อรวมกลุ่มใช้ความรู้ภูมิปัญญานำมาใช้ให้เกิดการผลิต
๓.๒ เพื่อเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นนำมาประกอบอาชีพ
๓.๓ เพื่อให้เกิดรายได้กับครอบครัวลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

๔. กลวิธีและกิจกรรม

๔.๑ คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาศึกษาหนทางที่จะเป็นไปได้ในการกำหนดกิจกรรม
๔.๒ ใช้มติของคณะกรรมการในการดำเนินการ โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดการอบรม การทำปลาท่องโก๋ , น้ำเต้าหู้ , ขนมทองม้วน , น้ำยาล้างจาน
๔.๓ การดำเนินกิจกรรม

๔.๓.๑ ประสานกับวิทยากรที่มีความรู้การทำปลาท่องโก๋ , น้ำเต้าหู้ เปิดการอบรมให้กับผู้ว่างงาน และ สมาชิกที่สนใจ
๔.๓.๒ นำผู้ว่างงานไปเรียนกับผู้ที่ดำเนินการค้าขาย ขนมทองม้วน เพื่อให้รู้ทางวิชาการ และ การปฏิบัติ
๔.๓.๓ การจัดทำน้ำยาล้างจาน และ ผลผลิตจากสมุนไพร เชิญวิทยากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มาอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

๔.๔ การเปิดการผลิต

๔.๔.๑ การผลิตขนมทองม้วน โดยใช้สถานที่บ้านพักของคุ้มที่ว่างงานเพื่อนำส่งจำหน่าย
๔.๔.๒ การผลิตปลาท่องโก๋และน้ำเต้าหู้ จัดอุปกรณ์พร้อมแล้วให้จัดบุคคลไปหาสถานที่เพื่อเปิดการผลิตขายต่อไป
๔.๔.๓ การผลิตน้ำยาล้างจาน เปิดการผลิตได้โดยใช้บ้านพักของบุคคลที่ว่างงาน

๔.๕ การตลาด หัวหน้ากลุ่ม และ นายทหารดครงการเป็นผู้ช่วยกันหาตลาด เพื่อจัดส่งเริ่มต้นจากร้านค้าภายในหน่วย , ตลาดสวัสดิการที่สมาชิกชุมชนค้าขายอย ู่และ ขยายผลต่อไปยังร้านเอกชนทั่วไป

๕. ตารางการดำเนินกิจกรรม ตามผนวก ก.
๖. กลุ่มเป้าหมาย กำลังพล , ครอบครัว , ผู้พักอาศัย ที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมและครอบครัวผู้ว่างงานเพื่อเพิ่มรายได้
๗. การประเมินผล ตั้งคณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานชุมชน ป.พัน.๓ ตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรม จากระบบบัญชีจากการลงทุน ผลผลิตการจำหน่าย , ผลกำไร , การคืนทุน และ คุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ร่วมโครงการ
๘. งบประมาณ

๘.๑ การผลิตขนมทองม้วน

๘.๑.๑ อุปกรณ์การผลิต ๔,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ วัตถุดิบการผลิต ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๘.๒ การผลิตปลาท่องโก๋

๘.๑.๑ อุปกรณ์การผลิต ๕,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ วัตถุดิบการผลิต ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๘.๓ การผลิตน้ำเต้าหู้

๘.๑.๑ อุปกรณ์การผลิต ๑,๒๐๐ บาท
๘.๑.๒ วัตถุดิบการผลิต ๔๐๐ บาท/ครั้ง

๘.๔ ทุนดำเนินการ

๘.๔.๑ การยืมเงินลงทุนจากศูนย์ประสานงานชุมชน ป.พัน.๓ แล้วนำส่งคืนเมื่อมีผลกำไร โดยผ่อนชำระเป็นงวด
๘.๔.๒ การยืมเงินลงทุนจากกองทุนของชุมชนแล้วผ่อนชำระ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่ว่างงานทำให้มีรายได้ เพื่อเสริมรายได้ครอบครัวจะให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี หนี้สินลดลง ลดปัญหาสังคม ทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่น่าอยู่

๑๐. การขยายผล

กำลังพลที่สนใจสามารถที่จะมาเรียนร ู้กับกลุ่มที่ผลิตได้เพื่อนำไปผลิตด้วยตนเอง หาตลาดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดรายได้อีกหนทางหนึ่ง หรือ เป็นแนวทางในการผลิตประเภทอื่นต่อไป

๑๑. ความต่อเนื่องและความยั่งยืน

เมื่อความเป็นอย ู่และ คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น และ เห็นผลในการปฏิบัติจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง และ คิดรอเริ่มที่จะขยายงานต่อไป

 
Webmaster ; prasit ; http://www.rta.mi.th/22141u หรือ http://www.thai.net/arty3thai หรือ http://www28.brinkster.com/arty003